Rss

Apie mus

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis įsteigtas Druskininkų savivaldybės tarybos 2001 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. 280 „Dėl biudžetinės įstaigos Druskininkų savivaldybės Paslaugų ūkio“, įregistruotas Druskininkų savivaldybėje 2001 m. kovo 12 d. (Reg. Nr. BD 2001-2.)
Įstaigos steigėjas: Druskininkų savivaldybė, atstovaujama Druskininkų savivaldybės tarybos, įgyvendinančios steigėjo teises.
Steigėjo kodas 111100394.
Steigėjo buveinė: Vilniaus al. 18, 66119 Druskininkai.

Paslaugų ūkis iš Savivaldybės biudžeto lėšų išlaikoma įstaiga.
Įstaigos registracijos vieta: Veisiejų g.17, 66245 Druskininkai.
Įstaigos kodas 152158248
Atsiskaitomosios sąskaitos: LT03 7300 0100 0222 4988,
LT97 7300 0100 4141 0229.

Pagrindiniai įstaigos uždaviniai ir funkcijos:
• užtikrinti užimtumo didinimo programos, patvirtintos Druskininkų savivaldybės tarybos, įgyvendinimą bei organizuoti laikinojo pobūdžio darbus Druskininkų savivaldybės teritorijoje pagal savivaldybės institucijų patvirtintą programą,
• teikti viešąsias paslaugas juridiniams ir fiziniams asmenims pagal Tarybos patvirtintas įgyvendinamųjų specialiųjų programų paslaugų kainas bei siekti teikiamų Druskininkų savivaldybės gyventojams ir įstaigoms paslaugų kokybės ir efektyvumo,
• dalyvauti įgyvendinant gaisrų prevencijos, gesinimo, tyrimo programas, organizuoti Savivaldybės gyventojų švietimą priešgaisrinės saugos klausimais, organizuoti gaisrų gesinimą ir žmonių bei turto gelbėjimą nelaimės vietoje, vykdyti pirminius gelbėjimo darbus avarijų, katastrofų bei stichinių nelaimių atvejais, tirti ir analizuoti gaisrų priežastis.
• prižiūrėti ir tvarkyti Druskininkų mieste bei seniūnijose esančias kapines;
• organizuoti Druskininkų savivaldybės gyventojų telkimą visuomenei naudingiems darbams;
• eksploatuoti ir saugoti patikėtus, Druskininkų savivaldybei nuosavybės teise priklausančius, pastatus;
• organizuoti patikėtų Druskininkų savivaldybės pastatų, pripažintų nereikalingais arba netinkamais naudoti, likvidavimą;
• organizuoti liekamųjų medžiagų, esančių patikėtuose Savivaldybės rekonstruojamuose pastatuose, išsaugojimą;
• organizuoti Druskininkų savivaldybės pastatų ir statinių ženklinimą (pastatų numerių ir gatvių pavadinimų lentelių pagaminimą, tvirtinimą, priežiūrą, keitimą);
• atlieka savivaldybės vaizdinės informacinės sistemos nuolatinę priežiūrą;
• administruoti Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio ugniagesių gelbėjimo komandos veiklą ir organizuoja jos darbuotojų profesinį pasirengimą;
• įstaiga gali turėti ir kitų funkcijų, neprieštaraujančių Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems galiojantiems teisės aktams.